DePlano s.r.o, účtovníctvo, dane, eurofondy

Ponúkame služby:

 • Projekty pre štrukturálne fondy EÚ
 • Komplexné vedenie účtovníctva, mzdy a personálna politika
 • Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo
 • Zakladanie firiem
 • Verejné obstarávanie

Licencia :

 • Osvedčenie na poskytovanie daňového poradenstva vydané Slovenskou komorou daňových poradcov. Číslo osvedčenia: 979/2011
 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na výkon procesu verejného obstarávania


Publicita, EÚ projekt
 

Naše služby

DE PLANO, s.r.o. Projekty pre štrukturálne fondy EÚ

Komplexné poradenstvo vo všetkých fázach realizácie od prípravy projektového zámeru, usmernenia žiadateľa pri výbere vhodnej výzvy pre jeho zámer, poradenstvo pri spolufinancovaní projektu, vypracovanie projektu až prípravu žiadostí o preplatenie vynaložených výdavkov a monitorovacie správy projektu.


Účtovníctvo, ekonomika, daňové poradenstvo

Licencia

 • Osvedčenie na poskytovanie daňového poradenstva vydané Slovenskou komorou daňových poradcov. Číslo osvedčenia: 979/2011
 • Preukaz o odbornej spôsobilosti na výkon procesu verejného obstarávania

Ponúkame Vám vedenie a spracovanie účtovnej agendy
Ponúkame Vám bezkonkurenčné ceny a zaručenú kvalitu.

Naša firma sa zaoberá spracovaním účtovníctva pre fyzické a právnické osoby. Spracujeme pre Vás rýchlo a kvalitne jednoduché a podvojné účtovníctvo, vrátane mzdovej agendy. Svojich klientov zastúpime pred daňovým úradom pri prípadnej kontrole.

Spoločnosť má uzavretú poistnú zmluvu zodpovednosti za škody spôsobené svojim klientom.

JEDNODUCHÉ ÚČTOVNÍCTVO
V agende jednoduchého účtovníctva Vám spracujeme nasledovné položky, prípadne aj iné, podľa požiadaviek.

 • Peňažný denník, zachytáva chronologický penažný pohyb pokladne a bankových účtov.
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, obsahuje zoznam očakávaných a realizovaných platieb.
 • Evidencia majetku, eviduje dlhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný a finančný majetok.
 • Skladové hospodárstvo, obsahuje materiál, výrobky a tovar.
 • Evidencia a spracovanie DPH.
 • Evidencia sociálneho fondu.
 • Evidencia knihy jázd a ostatných účtovných kníh.

Klientom tiež ponúkame spracovanie výkazov o majetku a záväzkoch, príjmoch a výdavkoch, ročnej účtovnej závierky, daňových priznaní prípadne iné prehľady podľa požiadaviek klienta. Zaoberáme sa tiež spätnou rekonštrukciou a kontrolou účtovníctva.

PODVOJNÉ ÚČTOVNÍCTVO
V agende podvojného účtovníctva Vám spracujeme nasledovné položky, a iné podľa Vašich požiadaviek.

 • Hlavná kniha, obsahuje systematické účtovné zápisy.
 • Účtovný denník, obsahuje chronologické účtovné zápisy.
 • Evidencia pohľadávok a záväzkov, obsahuje zoznam očakávaných a realizovaných platieb.
 • Pokladničný denník, zahŕňa výdavkové a príjmové pokladničné doklady.
 • Syntetická a analytická evidencia, súbor súvahových a výsledkových účtov. Účtujú sa aktíva, pasíva, náklady a výnosy.
 • Evidencia majetku, eviduje dlhodobý, krátkodobý, hmotný, nehmotný a finančný majetok.
 • Skladové hospodárstvo, obsahuje materiál, výrobky a tovar.
 • Evidencia a spracovanie DPH.
 • Evidencia sociálneho fondu.
 • Evidencia knihy jázd a ostatných účtovných kníh.

Ponúkame Vám tiež spracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, ročnej účtovnej závierky, daňových priznaní, výročnej správy. Klientom tiež ponúkame spätnú rekonštrukciu a kontrolu účtovníctva a iné prehľady podľa požiadaviek.

MZDOVÉ A PERSONÁLNE ÚČTOVNÍCTVO
Spracujeme mzdovú agendu a pripravíme kompletné podklady pre Vašich zamestnancov od ich nástupu až po ukončenie pracovnej činnosti.

 • Zúčtovanie mzdy s výpočtom odvodov zamestnanca a zamestnávateľa do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Spracovanie mesačných výkazov do zdravotnej a sociálnej poisťovne.
 • Príprava výplatných pások pre zamestnancov a príkazov na úhradu pre všetky potrebné platby.
 • Registrácia a odhlasovanie zamestnancov v poisťovniach.
 • Vyhotovenie výstupných dokladov pri ukončení pracovného pomeru.

Ponúkame Vám tiež spracovanie súvahy, výkazu ziskov a strát, ročnej účtovnej závierky, daňových priznaní, výročnej správy. Klientom tiež ponúkame spätnú rekonštrukciu a kontrolu účtovníctva a iné prehľady podľa požiadaviek.


DE PLANO, s.r.o. Účtovné, daňové a ekonomické poradenstvo

Našim klientom poskytujeme firemné poradenstvo.

Jedným z našich cieľov je pomáhať svojim klientom pri zvyšovaní ich konkurencieschopnosti tým, že im poskytujeme nezávislé ekonomické informácie nevyhnutné pre ich správne rozhodovanie.

ÚČTOVNÉ PORADENSTVO

 • Poradenstvo pri vedení účtovníctva vo väzbe na aktuálne daňové úpravy.
 • Zavedenie účtovných postupov pri vzniku spoločnosti.
 • Poradenstvo pri zobrazení obchodných prípadov v účtovnej knihe klienta.
 • Poradenstvo pri spracovaní konsolidovanej účtovnej závierky.

DAŇOVÉ PORADENSTVO

 • Daňové poradenstvo prostredníctvom daňového poradcu zapísaného v komore daňových poradcov SR Ing. Mária Košická
 • Priebežné vyhodnocovanie daňového základu pred skončením účtovného obdobia.
 • Daňová optimalizácia rozhodovania o nehnuteľnostiach a o štruktúre majetku.
 • Komunikácia s daňovými úradmi, zastupovanie klienta počas daňovej kontroly.
 • Daňové plánovanie a optimalizácia základu dane.

EKONOMICKÉ PORADENSTVO

 • Vypracovanie finančných podkladov pre banky a poisťovne.
 • Poradenstvo pri tvorbe projektu pre žiadosť o úver, štrukturálne fondy EÚ, prípadne ich kompletné vypracovanie.
 • Tvorba rôznych ekonomických posudkov, finančných analýz podnikov a podobne.


Zakladanie firiem

Založíme pre Vás spoločnosť s ručením obmedzeným. Jednoducho a bezstarostne, všetko vybavíme za Vás.

Ponúkame Vám kompletný servis, vrátane prvotného poradenstva za vynikajúcu cenu.

AKCIA: V cene založenia firmy je vedenie účtovníctva dva mesiace zadarmo!


Verejné obstarávanie

Výber dodávateľov tovarov, prác a služieb pre subjekty verejnej správy, ako aj pre súkromné podnikateľské subjekty, ktorým povinnosť obstarávať prostredníctvom zákona o verejnom obstarávaní vyplýva z podmienok výzvy na predkladanie projektov, do ktorej sa zapojili.

Copyright © 2011-2018 DE PLANO, s.r.o. All rights reserved.