DePlano s.r.o, účtovníctvo, dane, eurofondy

Európsky poľnohospodársky fond vidieka: Európa investuje do vidieckych oblastí

Názov programu:

  Program rozvoja vidieka SR 2014 – 2020

Opatrenie:

  6 – Rozvoj poľnohospodárskych podnikov a podnikateľskej činnosti

Oblasť:

  Činnosti spojené s vidieckym cestovným ruchom a agroturistikou

Názov projektu:

  Relaxačné zariadenie s ubytovaním Veľký Slavkov

Názov a sídlo prijímateľa:

  DE PLANO, s. r. o.,
Ústecko-Orlická 3301/26, 058 01 Poprad

Dátum začatia realizácie projektu:

  01. 04. 2016

Dátum ukončenia realizácie projektu:

  31. 03. 2018

Stručný opis projektu:

  Realizácia výstavby nového relaxačného zariadenia s ubytovaním o kapacite 8 lôžok so vznikom 4 samostatných obytných jednotiek. Zariadenie je navrhnuté v dvoch podlažiach – prízemie a podkrovie. Prízemie zariadenia bude slúžiť prevažne na spoločenské aktivity a relax a podkrovie zariadenia je určená na ubytovanie, oddych a relax. Súčasťou zariadenia sú sadové úpravy, ktoré dopĺňajú relaxačnú funkciu objektu. Pri príprave projektového zámeru spoločnosť DE PLANO, s. r. o. uvažovala s niekoľkými alternatívami financovania. Najvýhodnejšia alternatíva bola: financovanie prostredníctvom nenávratného finančného príspevku z ERDF, kde sa v najväčšej možnej miere eliminuje riziko nedostatku finančných zdrojov žiadateľa pri realizácií projektu.

Cieľ projektu:

  Hlavným cieľom je využitie potenciálu okolia Vysokých Tatier pre rozvoj vidieckeho cestovného ruchu a agroturistiky. Zároveň vytvorenie nového pracovného miesta na vidieku prostredníctvom investičných aktivít – vybudovania relaxačného zariadenia s poskytovaním ubytovania.
Odkaz na internetové stránky riadiaceho orgánu a daného operačného programu:   www.apa.sk
Copyright © 2011-2018 DE PLANO, s.r.o. All rights reserved.